header image
 
 

S T A T U T
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W MILÓWCE

Podstawa prawna:

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  
  z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działaniapublicznych  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznych  w  tym  publicznych  poradnispecjalistycznych (Dz. U.  z  2013 r.,  poz. 199);
 • Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  11  grudnia  2002  r.  w  sprawie ramowego  statutupublicznej  poradni psychologiczno  – pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradnispecjalistycznej (Dz.  U. z 2002  r.  Nr  223,  poz.  1869  ze  zmianami: Dz.  U.  z    2010  r. Nr 228,  poz. 1492);
 • Rozporządzenie  MEN  z  dnia  18  września  2008  r.  w  sprawie orzeczeń  i  opinii wydawanych  przez  zespoły  orzekające działające  w  publicznych  poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 173,  poz. 1072);
 • Rozporządzanie  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2013  r.  w  sprawie zasad  udzielania i  organizacji  pomocy  psychologiczno  – pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach
  i placówkach  (Dz. U. z 2013 r., poz. 532);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,  poz. 1324,
  z późn. zm.); 
 • Rozporządzenie  MEN  z  dnia  23  kwietnia  2013  r.  w  sprawie warunków  i  sposobu organizowania  zajęć  rewalidacyjno  – wychowawczych  dla  dzieci  i  młodzieży  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U z 2013 r., poz 529);
 • Rozporządzenie  MEN  z  dnia  11  października  2013  r.  w  sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i  oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010 r.  Nr 228,  poz. 1489, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2007  r.  w  sprawie warunków  i  sposobu oceniania,  klasyfikowania  i  promowania uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 83, poz. 562, z poźn. zm.).

 Zobacz cały Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce